Procedurenummers 19/275, 19/276 en 19/277 Wtra AK
Klacht over accountantscontrole van twee middelgrote rechtspersonen. Tijdens de controle is discussie ontstaan over de waardering van lopende projecten en correcties waardoor accountant afkeurende verklaring overwoog. Klaagster klaagt over voorlichting door de accountant over de controleverschillen en de consequenties daarvan voor de afgifte van de verklaring en over het niet verstrekken van informatie over het teruggeven van de opdracht. Volgens klaagster is er druk op haar uitgeoefend in verband met prijsafspraken. Ook zou vertrouwelijke- en onjuiste informatie in een dagvaarding tot betaling van de facturen (artikel 16 VGBA en artikel 21 RV) zijn vermeld. Op onjuiste gronden zou een oordeelonthouding zijn afgegeven en is ook geweigerd om het accountantsdossier ter beschikking te stellen. De klacht is in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Procedurenummer 19/554 Wtra AK
Klachten over controle jaarrekeningen en jaaropgaven niet voldoende onderbouwd en daarom ongegrond.

Procedurenummer 19/735 Wtra AK
Klacht naar aanleiding van de toetsing van de kwaliteit van het kantoor. Betrokkene wordt  aangerekend dat de toetsing van 24 oktober 2017 na een eerder negatief eindoordeel over het kwaliteitsstelsel van het kantoor wederom tot een negatief eindoordeel heeft geleid. Daarbij had hij het stelsel in vergaande mate niet op orde en wel zodanig dat de situatie waarin de praktijk zich bevindt, zeer zorgelijk is.  Betrokkene heeft daarbij nagelaten zijn in het verbeterplan van maart 2016 neergelegde voorgenomen plannen tot verbetering daadwerkelijk te realiseren. Hij heeft er al sinds de eerdere  toetsing in 2010 geen blijk van gegeven het belang en noodzaak in te zien om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het kwaliteitssysteem van zijn praktijk. Die indruk is versterkt door het  beroep van betrokkene op de context waarin hij zijn praktijk uitvoert.  Zijn pleidooi dat zijn focus inmiddels wel primair op de verbetering van die praktijk is gericht kan hem gelet op de uitkomst van de toetsing niet meer baten. Maatregel: doorhaling van de inschrijving van betrokkene in de registers met de bepaling dat betrokkene zich niet binnen een periode van achttien maanden na de datum van ingang van de doorhaling opnieuw in het register kan inschrijven.

Procedurenummer 19/948 Wtra AK
Klacht tegen accountant die geen deel uitmaakte van team dat controlewerkzaamheden verrichtte, maar is geraadpleegd door de tekenend accountant. Geen sprake van formele consultatie. Niet kan worden vastgesteld dat betrokkene tekort is geschoten. Klacht ongegrond.

Procedurenummer 19/1022 Wtra AK
Klacht tegen accountant die deel uitmaakte van team dat controlewerkzaamheden verrichtte. De jaarrekening bevat een aantal (schrijf)fouten maar deze zijn niet van dien aard dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft. De overige punten waarop de jaarrekening volgens klager niet klopt zijn door betrokkene gemotiveerd weersproken. Ook is overigens niet gebleken dat betrokkene een verwijt kan worden gemaakt. Klacht ongegrond.

 

 

Procedurenummers 19/92 en 19/93 Wtra AK
Twee accountants wordt onder andere verweten dat zij de toegang tot de tuchtrechter hebben belemmerd, omdat zij voor aanvaarding van een controleopdracht de voorwaarde hebben gesteld dat zij door de opdrachtgeefsters zullen worden gevrijwaard van alle kosten van een tuchtrechtelijke procedure. Dit klachtonderdeel is gegrond, omdat deze voorwaarde een niet toegestane drempel vormt voor het indienen van een tuchtklacht door de opdrachtgeefsters. Dat in dit geval sprake was van een “conflict-gebonden opdracht”, waardoor het risico op een klacht van één van de opdrachtgeefsters mogelijk groter was, maakt dat niet anders. Ook in een dergelijke situatie kan van een accountant worden verlangd dat hij verantwoording aflegt voor zijn handelen en mag hij geen drempels opwerpen. De overige 9 klachtonderdelen zijn niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond. Waarschuwing.

Procedurenummer 19/1700 Wtra AK
Klacht naar aanleiding van weigering om inzage te verschaffen in pensioendossier van de B.V. van de voormalige partner van klaagster. Klacht over niet onafhankelijk advisering niet-ontvankelijk. Klacht over weigering inzage in pensioendossier ongegrond. Omdat geen sprake was van toestemming en evenmin gebleken is dat zich een andere uitzondering op de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens voordeed, heeft betrokkene terecht geweigerd om de door klaagster gevraagde informatie te verschaffen.

Procedurenummers 19/658 en 19/2025 Wtra AK
Klacht naar aanleiding van handelen accountant in business. Klacht gedeeltelijk gegrond. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Oplegging maatregel van berisping.  Betrokkene heeft zich voorgedaan als bestuurder en vertegenwoordiger van klaagster, terwijl hij dat niet (meer) was en hij heeft de indruk gewekt dat hij zijn ‘medebestuurder’ (hoewel hij zelf geen bestuurder meer was) in de communicatie betrok terwijl hij wist dat het e-mailadres (in de cc) niet bereikbaar was. Met instemming van betrokkene, die destijds bestuurder was, is een verklaring opgemaakt die aan een bank is verstrekt. Dat betrokkene, zoals hij op de zitting heeft toegelicht, nooit de intentie heeft gehad om anderen hiermee te benadelen, maar enkel om een praktische oplossing te vinden voor een probleem dat zich voordeed, doet er niet aan af dat hij in dezen niet eerlijk en oprecht is opgetreden. Aan de hand van de stukken en wat ter zitting naar voren is gebracht, is het voor de Accountantskamer niet mogelijk om met voldoende mate van zekerheid vast te stellen dat, zoals klagers stellen, de handtekening op de cheque die is aangeboden aan de bank daadwerkelijk door betrokkene geplaatst is.

Procedurenummer 19/960 Wtra AK
Een accountant heeft op verzoek van een curator onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen van twee failliete vennootschappen. Dit onderzoek vertoont kenmerken van een persoonsgericht onderzoek, omdat het met name is gericht op de door de controlerend accountant uitgevoerde werkzaamheden. Omdat de controlerend accountant niet is gehoord, mist het rapport een deugdelijke grondslag. Ook had de accountant er rekening mee moeten houden dat zijn rapport in een gerechtelijke procedure zou worden ingebracht. Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Berisping.

 

Procedurenummers 19/609 en 19/610 Wtra AK
Klachten over (fiscaal) onjuiste waardering van participaties, foutieve samenstelling van jaarrekeningen en daardoor onjuiste aangiften VpB, niet nakomen van toezeggingen en verhullen van een fout zijn ongegrond. De verwijten zijn onvoldoende feitelijk onderbouwd of niet aannemelijk gemaakt.

Procedurenummer 19/1208 Wtra AK
Betrokkene is vaktechnisch verantwoordelijk voor de te late registratie bij de belastingdienst van een voorovereenkomst tot inbreng van een onderneming van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap. Betrokkene heeft tevens een onjuiste aanname gedaan over de fiscale oudedagreserve van één van de vennoten. Beide klachten zijn gegrond in verband met handelen in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Maatregel: waarschuwing. Klachten over het ontbreken van overleg (waarvan verslaglegging ontbreekt) en advisering over cumulatief preferente aandelen zijn niet aannemelijk gemaakt en ongegrond.

 

Sandra Schreuder is de nieuwe 'moeder' van de Accountantskamer

Artikel Martijn Slot voor accountant.nl
Leestijd van ongeveer 4 minuten

Na ruim tien jaar voorzitterschap van de Accountantskamer droeg Michiel Werkhoven op 1 januari het stokje over aan Sandra Schreuder. Tijdens een feestelijk symposium '10 jaar Accountantskamer: De toekomst van het tuchtrecht', werd Schreuder op 31 januari 2020 bij koninklijk besluit officieel beëdigd. De komende zes jaar hanteert zij de voorzittershamer.

Michiel Werkhoven stond in 2009 aan de basis van de oprichting van de Accountantskamer. Na enkele maanden voorbereiding ging het onafhankelijk tuchtrecht voor accountants op 1 mei van dat jaar van start. Werkhoven behandelde in de jaren die volgden honderden zaken van accountants over de uitoefening van hun beroep. "Ik houd hier mijn zwanenzang", begon hij zijn afscheidsspeech, nu hij aan de slag gaat bij de fraudekamer van het Team Strafrecht. "Gepaste bescheidenheid is op zijn plek, mijn afscheid zal niet in de wereldgeschiedenis worden vermeld. Die eer is voor de brexit", waarmee Werkhoven refereerde aan het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op dezelfde dag. "Ik ben trots op ons kleine team en het geboekte resultaat van de laatste tien jaar. Ik leg het voorzitterschap met een gerust hart in de handen van Sandra en wens haar veel voldoening. Zij is de nieuwe moeder van de Accountantskamer", aldus Werkhoven.  

Werk aan de winkel

Elmy Elderman werkte als bestuurslid van de rechtbank Overijssel jarenlang prettig met Werkhoven samen. "Hij heeft een mooi bolwerk achtergelaten voor Schreuder. Zij kan verder borduren. Wie aan de Accountantskamer denkt, denkt aan Werkhoven. Maar met groot vertrouwen zie ik de toekomst onder Schreuder tegemoet."

Namens het ministerie van Financiën bedankte Joost Smits, directeur Financiële Markten bij de Generale Thesaurie, de vertrekkend voorzitter voor zijn werkzaamheden. Smits maakte van de gelegenheid gebruik om een toelichting te geven op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (CTA) in opdracht van de minister van Financiën. "Het herstel van het vertrouwen in de sector is nog niet volledig gerealiseerd. Er is nog werk aan de winkel. Er moet een stap gezet worden."

Trots op het vak

Marco van der Vegte kwam als voorzitter van de NBA Werkhoven jarenlang tegen. "Hij heeft een grote stempel gedrukt en heeft zijn mening durven geven. De Accountantskamer is onmisbaar geworden in het economische verkeer." Toch werd er in het begin sceptisch tegen diezelfde Accountantskamer aangekeken. "Accountants vonden het eng", aldus Van der Vegte, die sprak over de forse impact van het tuchtrecht op het beroep. "In tien jaar tijd is de Accountantskamer een begrip geworden, misschien wel gevreesd."

De NBA-voorzitter erkende dat de aantrekkelijkheid van het vak onder druk staat, maar dat de recent uitgebrachte rapporten moeten helpen om het vertrouwen te herstellen. "Er moet niet alleen negatief tegen het vak worden aangekeken", stelde hij. "Er gaan veel dingen goed. Maar er worden ook fouten gemaakt en die fouten moeten bestraft worden. De rotte appels moeten eruit worden gehaald. We moeten proberen de mentaliteit te veranderen, zodat de accountant zich durft te verantwoorden. En we moeten trots zijn op het vak."

Zwolle

Als jurist en journalist volgt Lex van Almelo de verrichtingen van de Accountantskamer voor Accountant.nl. "Accountants die zich niet herkennen in de spiegel die anderen hun voorhouden, zijn vaak accountants die zich niet houden aan de regels en principes die de sector zichzelf heeft opgelegd", stelde hij in zijn betoog. "Het is dus níet zo dat de buitenwereld onredelijke verwachtingen koestert van het beroep." Hij verwees naar de recente evaluatie van de Accountantskamer, waaruit blijkt dat de Kamer klachten op een hoogstaande manier afhandelt.

Van Almelo kan er dus weinig negatiefs over zeggen. "Het belangrijkste kritiekpunt is dat de Accountantskamer in Zwolle is en daar houden ze niet van hollen, niet van grappen en van grollen, nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat", zei hij, refererend aan een tekst van Van Kooten & De Bie. De journalist ziet dat de Raad voor Toezicht vaak veel geduld heeft met accountants en pleitte voor een "coachende aanpak met een stok achter de deur", dus invoering van een voorwaardelijke maatregel. "Laat binnen een bepaalde termijn zien wat je hebt verbeterd, anders volgt de waarschuwende of opgestoken vinger alsnog."

Afspraak om samen af te bouwen

Tot slot richtte kersverse voorzitter Sandra Schreuder zelf het woord tot haar vrienden, familie en collega's. "Ik voel me senang in de nieuwe rol, mede dankzij het goede professionele team", benadrukte zij, zelf afkomstig uit een ondernemersgezin waar de accountant gast aan huis was. "Ik kreeg van Michiel de vraag om de nieuwe voorzitter te worden en dacht: mooie uitdaging. Mijn vriendinnen waren verrast. We hadden de afspraak gemaakt om samen af te bouwen en het wat rustiger aan te gaan doen. Om een lang verhaal kort te maken, zij zijn aan het afbouwen en ik heb er een nieuwe uitdaging bij. Voor zes jaar."

Volgens Schreuder is de rol van voorzitter er één die haar past en 'niet alleen om het laatste woord te hebben'. "Ik ga er met open vizier in. Het is aan mij om voort te bouwen op het fundament van Michiel." Een fundament waarin zij ook streeft naar hier en daar een verbetering. "Klachten zouden sneller afgehandeld kunnen worden met uitspraken. Deze kunnen, waar mogelijk, eenvoudiger worden opgeschreven. Waarbij ze natuurlijk wel loepzuiver moeten zijn."

Het symposium werd besloten met de onthulling van een nieuw logo van de Accountantskamer, met een zakelijke, eigentijdse stijl, in de geest van Vrouwe Justitia.

 

Evaluatie Accountantskamer: kwalitatief hoogwaardige uitspraken, doorlooptijden moeten korter

De Accountantskamer handelt tuchtklachten op "kwalitatief hoogstaande wijze" af en draagt er door haar uitspraken aan bij "dat de beroepsgroep bij zijn handelen het maatschappelijke belang en de fundamentele beginselen van goede beroepsuitoefening voor ogen houdt". Maar er is ook ruimte voor verbetering als het gaat om de doorlooptijden van tuchtklachten, de op te leggen maatregelen en de publieke uitstraling van de kamer.

Dat staat in een evaluatie over het functioneren en de financiering van de Accountantskamer, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kwink Groep in opdracht van minister Hoekstra van Financiën. De minister heeft het rapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Accountantskamer wordt volgens de onderzoekers gezien als deskundig, gezaghebbend en onafhankelijk. De uitspraken van de Accountantskamer zijn kwalitatief hoogwaardig en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep door het uitleggen en duiden van open normen in wet- en regelgeving. Ook constateren zij dat de uitspraken van de Accountantskamer een "preventieve/afschrikwekkende werking" hebben.

Verbeterpunten Wel zien de onderzoekers een aantal verbetermogelijkheden. Zo zouden de doorlooptijden van klachtafhandeling verkort kunnen worden door meer inzicht in en sturing op de doorlooptijden, formuleren van een interne norm en het toevoegen van een accountant-secretaris aan de formatie van de Accountantskamer, in navolging op een al lopende pilot.

De Accountantskamer heeft het verder terugbrengen van de doorlooptijden als speerpunt benoemd. Er zijn al een aantal verbetermaatregelen getroffen in het managementsysteem om het inzicht en de sturing te verbeteren. Ten aanzien van de bezetting wordt op dit moment onderzocht hoe de structurele inbedding van de accountant-secretaris kan plaatvinden. Tevens ligt er reeds een ontwerpwetsvoorstel ter consultatie om meer rechterlijke leden te kunnen toevoegen aan de Accountantskamer."

De onderzoekers zijn kritisch over de publieke uitstraling van de Accountantskamer. De uitstraling van de website van de Accountantskamer "contrasteert met de deskundigheid van de Accountantskamer en de kwaliteit van de uitspraken". Ook zijn de jaarverslagen van de kamer na 2011 niet meer gepubliceerd. De Accountantskamer heeft inmiddels geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl en het publiekelijk toegankelijk jaarverslag wordt vanaf 2020 uitgebracht.

De onderzoekers pleiten ervoor om te onderzoeken of er naast de "punitieve maatregelen" ook andere soorten maatregelen zijn die kunnen bijdragen aan kwaliteitsbevordering, zoals het opleggen van een 'kwaliteitsondersteunende maatregelen'. "De accountant wordt dan bijvoorbeeld verplicht om een bepaalde cursus te volgen alvorens de Accountantskamer overgaat tot het opleggen van een punitieve maatregel.

Of de Accountantskamer in de toekomst deze mogelijkheid moet krijgen bekijkt Hoekstra "mede in het licht van het rapport van de Commissie toekomst accountancysector".

De kleine omvang van de organisatie zien de onderzoekers als kwetsbaarheid. De voorzitter van de Accountantskamer herkent de geschetste kwetsbaarheid en heeft met de rechtbank Overijssel nadere afspraken gemaakt om die te ondervangen. De rechtbank Overijssel is bereid gevonden om te zorgen dat er genoeg rechterlijke, administratief en juridisch ondersteunende medewerkers beschikbaar zijn die gespecialiseerd zijn in complexe financiële geschillen en gedetacheerd kunnen worden bij de Accountantskamer. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een accountant in vaste dienst aan de Accountantskamer toe te voegen", aldus de minister. "Hiermee is de genoemde kwetsbaarheid uit het evaluatierapport in de ogen van de voorzitter van de Accountantskamer afdoende gedekt. Ik kan mij hierin vinden en zie geen reden om aanvullende maatregelen te nemen."

Financiering Minister Hoekstra neemt de aanbeveling om de Accountantskamer uit publieke middelen te blijven betalen over. Volgens de onderzoekers zijn er valide argumenten "voor zowel financiering door de staat (gelet op het publieke belang van het tuchtrecht), als voor financiering door de beroepsgroep zelf (gelet op het profijtbeginsel)". Maar een tussenvorm, waarbij de staat en de beroepsgroep beide een deel financieren, is niet wenselijk, omdat de administratieve lasten daarvan niet opwegen tegen de "beperkte kosten van het accountantstuchtrecht".