De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt. Dit tuchtrecht geldt voor registeraccountants (RA’s) die waren aangesloten bij het NIVRA en voor accountants-administratieconsulenten (AA’s) die waren aangesloten bij de NOvAA. Sinds 1 januari 2013 zijn het NIVRA en de NOvAA samengegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (Nba), waarbij thans alle accountants (AA's en RA's) zijn aangesloten. Het tuchtrecht ziet niet alleen op openbaar accountants, maar ook op overheidsaccountants, interne accountants en zogeheten “accountants in business”.

De Accountantskamer beoordeelt sinds 1 mei 2009 klachten over accountants ten aanzien van de uitoefening van hun beroep. Het gaat dan om gedragingen van de accountant in strijd met de wet of de gedrags- en beroepsregels en om gedragingen van de accountant in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat niet alleen beroepsmatige maar ook andere handelingen van accountants onder het bereik van het tuchtrecht vallen, maar alleen als die andere handelingen van invloed zijn op de uitoefening van het beroep. In een tuchtprocedure staat het belang van een goede beroepsuitoefening voorop. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het (herstel van) vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening van accountants.

De gedraging van de accountant waarover wordt geklaagd hoeft niet specifiek gericht te zijn tegen de degene die klaagt. Dit maakt het mogelijk dat ook anderen, zoals bijvoorbeeld (de voorzitter van) de beroepsorganisatie Nba of de AFM, een klacht tegen een accountant kunnen indienen.

Een klacht kan slechts gericht zijn tegen een of meer individuele accountant(s). Bij de Accountantskamer kan dus geen klacht tegen een accountantsorganisatie worden ingediend.

Bij de behandeling van een klacht bestaat de samenstelling van de Accountantskamer altijd in meerderheid uit leden van de rechterlijke macht, aangevuld met één of meer accountantsleden. De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van de rechtbank Overijssel, Schuurmanstraat 2, 8011 KP  Zwolle.

Tegen uitspraken van de Accountantskamer kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.